POLITYKA PRYWATNOŚCI

W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego w dalszej treści niniejszej informacji „Rozporządzeniem”, którego stosowanie rozpoczęło się w dniu 25 maja 2018 roku, w trosce o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez użytkowników końcowych ze strony internetowej: www.ozeteam.pl, ustanowiliśmy i podajemy do wiadomości niniejszą Politykę prywatności obowiązującą w przedsiębiorstwie OZE TEAM.

      I.          Korzystanie ze strony internetowej: www.ozeteam.pl, poczytywane będzie za akceptację warunków niniejszej Polityki.

   II.          Administratorem danych osobowych jest pan Maciej Kostrzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „OZE TEAM MACIEJ KOSTRZEWSKI”, pod adresem: ul. Pastelowa 26, 76-251 Bolesławice (poczta Kobylnica), z dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: Wierzbięcin 9A, 76-200 Wierzbięcin (gmina Słupsk), posiadający NIP: 8392852310, oraz REGON: 220677548, numer telefonu: +48 662 091 148, adres e-mail: m.kostrzewski@ozeteam.pl (dalej: „Administrator”).

 III.          Administrator automatycznie zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających stronę internetową: www.ozeteam.pl. Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Pliki cookies używane są głównie do utrzymywania sesji na przykład poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu (powyższy opis został zaczerpnięty ze strony internetowej: pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, na której znaleźć można dodatkowe informacje o charakterystyce i funkcjach plików cookies).

  IV.          Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez użytkowników podczas korzystania ze strony internetowej: www.ozeteam.pl, oraz dane, które uzyskuje poprzez korzystanie z plików cookies.

    V.          Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a.           świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej: www.ozeteam.pl;

b.           świadczenia usług doradztwa i pomocy w zakresie wyboru instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i instalacji grzewczych oraz ich ubezpieczenia;

c.           przesyłania powiadomień, wiadomości e-mail, wiadomości SMS oraz nawiązywania kontaktu telefonicznego w celu świadczenia usług;

d.           udostępniania informacji handlowych i świadczenia usług marketingu bezpośredniego dotyczących oferty i usług Administratora;

e.           rejestrowania i ewidencjonowania czynności podejmowanych przez Administratora w wykonaniu obowiązków prawnych związanych z ochroną danych osobowych;

f.            ustalania roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi;

g.           archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia dokumentów mogących służyć za dowód określonego faktu lub w wykonaniu obowiązku ich przechowywania.

 

  VI.          Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez następujące okresy:

a.           w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia usług na podstawie umowy – przez okres obowiązywania tej umowy;

b.           w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody – do czasu jej skutecznego wycofania;

c.           w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

d.           w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalania roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi – do momentu upływu terminu przedawnienia tych roszczeń, który wynosi:

                                                i.            zasadniczo sześć lat,

                                              ii.            natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;

e.           w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w wykonaniu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze:

                                                i.            w zakresie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych – przez okres obowiązywania Rozporządzenia,

                                              ii.            w zakresie obowiązków związanych z archiwizacją i przechowywaniem dokumentów – przez okresy wskazane w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.], w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.], oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.].

VII.          W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora osoby, których dane te dotyczą, mają prawo:

a.           dostępu do danych osobowych;

b.           sprostowania danych osobowych w razie zauważenia nieprawidłowości lub błędów w tych danych;

c.           żądania od Administratora usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

d.           żądania od Administratora ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych;

e.           przenoszenia danych osobowych do innych administratorów;

f.            wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;

g.           cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie to pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem tych czynności przetwarzania danych osobowych, które zostały dokonane przez Administratora przed momentem cofnięcia zgody, oraz na te czynności przetwarzania danych osobowych, które opierają się na innych niż zgoda podstawach prawnych);

h.           wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, nr tel.: 22 531 03 00, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; więcej informacji pod adresem: uodo.gov.pl/pl/83/155) skargi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych,

i.            wniesienia do sądu powszechnego na zasadach ogólnych powództwa z żądaniem odszkodowania, jeżeli przetwarzanie przez Administratora danych osobowych doprowadziło do wyrządzenia szkody.

VIII.          Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym dane te są niezbędne Administratorowi dla wykonania zawartej z nim umowy oraz świadczenia usług doradztwa i pomocy w zakresie wyboru instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i instalacji grzewczych i ich ubezpieczenia, a brak podania danych osobowych uniemożliwia wywiązanie się przez Administratora z zaciągniętych przez niego zobowiązań. W przypadku chęci wypełnienia i wysłania do Administratora formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej: www.ozeteam.pl, podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.

 IX.          Dane osobowe będą przekazywane między innymi partnerom biznesowym Administratora, zleceniobiorcom, podwykonawcom, usługodawcom, podmiotom obsługującym płatności, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i informatyczne, kancelariom prawnym, firmom księgowym oraz ubezpieczycielom. Administrator zastrzega, że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa może zostać zobowiązany – w oparciu o decyzję administracyjną, orzeczenie sądu lub akt normatywny – do przekazania odpowiednich danych osobowych organom publicznym lub podmiotom prywatnym. 

    X.          Administrator nie będzie przekazywać przetwarzanych danych osobowych do podmiotów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym [EOG; ang. European Economic Area, EEA].

 XI.          Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, rozumianego jako ocena niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności analiza lub prognoza aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

XII.          Przedstawicielem Administratora w zakresie ochrony danych osobowych jest Małgorzata Sobańska Łopaciuk, z którą kontakt możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: +48 605768584, oraz adresu e-mail: biuro@ozeteam.pl.

XIII.          Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez korespondencję pisemną wysłaną na adres: ul. Pastelowa 26, 76-251 Bolesławice (poczta Kobylnica) lub Wierzbięcin 9A, 76-200 Wierzbięcin (gmina Słupsk), kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 662 091 148, kontakt mailowy pod adresem e-mail: biuro@ozeteam.pl, lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.ozeteam.pl.

XIV.          Niniejsza Polityka prywatności będzie regularnie aktualizowana i zmieniana między innymi w przypadkach związanych ze zmianami przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych, wydaniem nowych wytycznych organów nadzoru (między innymi przez Europejską Radę Ochrony Danych czy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) czy przyjęciem dobrych praktyk lub kodeksów postępowania przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców w branży, w której Administrator prowadzi działalność gospodarczą.

XV.          Niniejsza treść Polityki prywatności stanowi jej pierwszą wersję i została opublikowana na stronie internetowej: www.ozeteam.pl, w dniu 30.06.2022r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych będzie pan Maciej Kostrzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „OZE TEAM MACIEJ KOSTRZEWSKI”, NIP: 8392852310, numer telefonu: +48 662 091 148, adres e-mail: m.kostrzewski@ozeteam.pl (dalej: „Administrator”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz przedstawienia oferty i warunków nawiązania współpracy przedsiębiorstwem OZE TEAM. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym, które obejmują: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora oraz na nawiązanie z Państwem kontaktu, która może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie oraz w dowolnej formie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zakończenia kontaktu między Państwem a Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora będzie również – obok Państwa dobrowolnej zgody – niezbędność tych danych do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy [por. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia].

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają Państwo prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych do innych administratorów, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wytoczenia przed sądem powszechnym powództwa przeciwko Administratorowi o odszkodowanie.

Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony Państwa danych osobowych możliwy jest poprzez korespondencję pisemną wysłaną na adres: ul. Pastelowa 26, 76-251 Bolesławice (poczta Kobylnica) lub Wierzbięcin 9A, 76-200 Wierzbięcin (gmina Słupsk), kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 662 091 148, lub kontakt mailowy pod adresem e-mail: biuro@ozeteam.pl.